Privacy Policy

English version below

Medianaut respecteert de privacy van de eindgebruikers en informeert over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Dit doen we conform de nieuwe privacywetgeving (AVG / GDPR). Medianaut informeert de gebruikers goed over de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt.

Daarnaast informeert Medianaut over de nieuwsbrieven en kan iedereen producten en diensten kopen en downloaden via de webshop.

Medianaut verwerkt alleen e-mailadressen en namen. Deze worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Elke gebruiker heeft het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit kan op eenvoudig verzoek via e-mail.

De informatie op deze en aanverwante pagina’s wordt up-to-date gehouden. Bij inhoudelijke wijzigingen zullen we onze gebruikers informeren via deze pagina en waar nodig via nieuwsbrieven en andere kanalen.

Deze pagina is bijgewerkt op 21 juli 2023.


English

Medianaut respects the privacy of the end users and informs about the processing and protection of personal data. We do this in accordance with the new privacy legislation (AVG / GDPR). Medianaut informs the users well about the way in which personal data is processed.

In addition, Medianaut informs you about the newsletters and everyone can purchase and download products and services via the webshop.

Medianaut processes e-mail addresses and names only. They are not made available to third parties. Each user has the right to view, change or delete that data. This can be done on simple request via e-mail.

The information on this and associated pages is kept up-to-date. In the event of substantive changes, we will inform our users via this page and where necessary via newsletters and other channels.

This page was updated on July 21 2023.