Cookies

English version below

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij het gebruik van deze website op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om onze websites beter te laten functioneren en om webbezoeken te monitoren, zodat Medianaut bijvoorbeeld kan nagaan hoeveel mensen onze websites in een bepaalde periode hebben bezocht. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen die het mogelijk maken om het aantal bezoekers van een bepaalde website te tellen en toegang te geven tot bepaalde cookies.

Functionele cookies

Sommige cookies zijn nodig om een website te gebruiken. Denk hierbij aan het navigeren tussen verschillende onderdelen van een website nadat u bent ingelogd of het opslaan van de inhoud van uw winkelmandje in de webshop. Zonder deze cookies kunt u geen website gebruiken.

Analyse cookies

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Via deze cookies krijgt Medianaut inzicht in het bezoek aan de websites. Denk aan bezoekersaantallen en populaire pagina’s. Op deze manier kan Medianaut de inhoud van haar websites verbeteren, haar websites beter afstemmen op de behoeften van websitebezoekers en het gebruiksgemak van haar websites vergroten. We gebruiken Google Analytics ook in combinatie met display-advertenties en om onze campagnes te analyseren.

De functies die we hebben geïmplementeerd voor Google Analytics zijn: rapportage voor demografische gegevens en interesses van Google Analytics, remarketing met Google Analytics, rapportage voor Google Display Network-vertoningen, geïntegreerde services voor advertentiedoeleinden waarvoor Google Analytics gegevens verzamelt, inclusief gegevens die worden verzameld via advertentiecookies en ID’s.

Remarketing houdt in dat externe leveranciers, waaronder Google, onze advertenties weergeven op websites van derden. Daarnaast gebruiken wij en andere partijen, waaronder Google, first-party cookies (zoals de Google Analytics-cookie) en third-party cookies (zoals de DoubleClick-cookie) gecombineerd om gerichte en geoptimaliseerde advertenties te leveren op basis van iemands eerdere bezoeken aan onze website. We plaatsen segmentpixels om te retargeten via Facebook.

De gegevens die door Google Analytics worden verzameld, zijn anoniem en laten geen individuele identificatie toe. Meer informatie over de cookies van Google Analytics vindt u hier.

Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vindt u hier.

Cookies voor sociale media

Op www.ribsonly.com gebruiken we de plug-in “AddToAny”. Met die plugin kun je eenvoudig content en pagina’s delen via je eigen Facebook, Twitter, Pinterest of ander social media account. Social media cookies maken dit mogelijk. Meer informatie over de gegevens die zij hiermee verkrijgen, vindt u op de websites van Facebook, Twitter, Pinterest of het social media platform dat u gebruikt om de content te delen en in de privacyverklaring van AddToAny.

Beheer of verwijder cookies

Er zijn 2 soorten cookies: tijdelijke en permanente. Medianaut gebruikt beide. Cookies uit de eerste groep worden verwijderd wanneer u de browser sluit. De permanente cookies kunnen langer blijven staan, maar zijn handmatig te verwijderen.

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer, tablet of smartphone plaatsen, kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de browserinstellingen zo aanpassen dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Bovendien bieden de meeste browsers een “Do Not Track”-optie. Houd er rekening mee dat u de instellingen afzonderlijk moet aanpassen voor elke browser en elk apparaat dat u gebruikt.

Hoe je de instellingen kunt aanpassen en cookies kunt verwijderen verschilt per browser (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge). Raadpleeg eventueel de helpfunctie van uw browser.

Tenslotte

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat Medianaut niet altijd inzicht heeft in de cookies die via onze websites door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten. Dit zijn inhoud zoals video’s die bij een andere partij zijn opgeslagen, maar die op, in of via onze websites worden getoond.

Mocht je op onze websites cookies tegenkomen die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten via e-mail. Of neem direct contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze hebben geplaatst, wat de reden is en op welke manier ze de privacy hebben gewaarborgd.

We zullen deze pagina van tijd tot tijd moeten aanpassen omdat bijvoorbeeld de regels omtrent cookies wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina voor de laatste versie.

What are cookies?

Cookies are small, simple text files that are stored on the hard drive of your computer, tablet or smartphone when you use this website. They are used to make our websites function better and to monitor web visits, so that Medianaut can, for example, check how many people have visited our websites in a certain period. Web beacons are small graphics that make it possible to count the number of visitors to a particular website and provide access to certain cookies.

Functional cookies

Some cookies are necessary to use a website. Think of navigating between different parts of a website after you have logged in or saving the contents of your shopping cart in the webshop. You cannot use a website without these cookies.

Analysis cookies

Google Analytics is a web analytics service provided by Google. Via these cookies, Medianaut gains insight into the visit to the websites. Think of visitor numbers and popular pages. In this way, Medianaut can improve the content of its websites, better tailor its websites to the needs of website visitors and increase the ease of use of its websites. We also use Google Analytics in combination with display ads and to analyze our campaigns.

The features we have implemented for Google Analytics are: reporting for Google Analytics demographics and interests, remarketing with Google Analytics, reporting for Google Display Network impressions, integrated services for advertising purposes for which Google Analytics collects data, including data that are collected through advertising cookies and IDs.

Remarketing means that third-party vendors, including Google, display our ads on third-party websites. In addition, we and other parties, including Google, use first-party cookies (such as the Google Analytics cookie) and third-party cookies (such as the DoubleClick cookie) combined to deliver targeted and optimized ads based on a person’s previous visits to our website. We post segment pixels to retarget through Facebook.

The data collected by Google Analytics is anonymous and does not allow to identify individuals. More information about the Google Analytics cookies can be found here.

Additional information about the TOS (Terms Of Service) of Google Analytics can be found here.

Social media cookies

On www.ribsonly.com we use the “AddToAny” plugin. With that plugin you can easily share content and pages via your own Facebook, Twitter, Pinterest or other social media account. Social media cookies make this possible. More information about the data they obtain with this can be found on the websites of Facebook, Twitter, Pinterest or the social media platform that you use to share the content and in the privacy statement of AddToAny.

Manage or delete cookies

There are 2 types of cookies: temporary and permanent. Medianaut uses both. Cookies from the first group are deleted when you close the browser. The permanent cookies can remain for longer, but can be removed manually.

If you do not want websites to place cookies on your computer, tablet or smartphone, you can adjust your browser settings so that you receive a warning before cookies are placed. You can also adjust the browser settings in such a way that the browser refuses all cookies or only the cookies from third parties. You can also delete cookies that have already been placed. In addition, most browsers offer a “Do Not Track” option. Please note that you have to adjust the settings separately for each browser and on each device you use.

How you can adjust the settings and delete cookies differs per browser (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge). Consult the help function of your browser if necessary.

And last but not least

Due to the way the internet and websites work, Medianaut may not always have insight into the cookies that are placed by third parties via our websites. This is especially the case if our web pages contain so-called embedded elements. These are contents such as videos that are stored with another party, but that are shown on, in or via our websites.

If you encounter cookies on our websites that we have not mentioned above, please let us know by e-mail. Or contact the third party directly and ask which cookies they have placed, what the reason is and how they have guaranteed privacy.

We will have to adjust this page from time to time because, for example, the rules regarding cookies change. Therefore, regularly consult this page for the latest version.